Aktuality

Zriaďovateľ školy - Košický samosprávny kraj                                  

Vyššie odborné štúdium študijného odboru 6310 Q financie

Virtuálna prehliadka školy      Predstavenie predmetových komisií    Vzorové testy na prijímacie skúšky

Oznámenie o konaní 2. kola prijímacieho konania       

Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium 

Kritériá prijatia pre študijný odbor 6330 K bankový pracovník (duálny systém vzdelávania)

Dodatok ku kritériám-Podmienky prevodu slovného hodnotenia a hodnotenia "absolvoval" na známky

Elektronické odhlasovanie obedov

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste Učiteľ/ka anglického jazyka

OZNAM

Na základe Rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR č. 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12. apríla 2021 s účinnosťou od 26. apríla 2021 v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u je dňom 10. mája 2021 v škole obnovená prezenčná výučba žiakov školy.    Z dôvodu konania prijímacích skúšok žiaci nastúpia do školy 11. mája 2021. Usmernenie pre žiakov bolo zaslané do EduPage. Aktuálne usmernenia k otváraniu škôl sú zverejnené na stránke MŠVVaŠ SR.

Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Budova
Hlavný vchod
Budova školy - pohľad z ihriska
Hlavná budova - 1. poschodie
Hlavná budova - 2. poschodie
Prístavba - relaxačný kútik
Prístavba
Študenti školy - akcia "School dance 2015"

Aktivity

Hurá von s Plantnetom

21.05.2021

Tento školský rok 2020/2021 bola naša škola zapojená so medzinárodného environmentálneho projektu: " Hurá von s Plantnetom", ktorú pripravilo Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica Bratislava v spolupráci s francúzskymi botanikmi. Aj napriek koronakríze sa naši vybraní žiaci z II.A a II.D triedy pod vedením p. profesorky RNDr. Jany Gregorkovej úspešne odprezentovali. Viac informácii nájdete v

Klimatické zmeny vo svete a ich dopad na Slovensko

21.05.2021

Dňa 24. marca 2021 sa trieda 2.E pod vedením p. prof. J. Gregorkovej  na platforme MS TEAMS zúčastnila online workshopu na tému  "Klimatické zmeny vo svete a ich dopad na Slovensko", ktorú organizovala Agentúra na podporu regionálneho rozvoja v Košiciach. Téma bola žiakom odprezentovaná formou prezentácie a zaujímavých krátkych videí. Žiaci sa dozvedeli z odborného sprievodného slova…

Partneri školy

Certifikát kvality

ISIC - preukaz študenta

Zriaďovateľ školy