Aktuality

Zriaďovateľ školy - Košický samosprávna kraj                                  

Vyššie odborné štúdium študijného odboru 6310 Q financie

Virtuálna prehliadka školy      Predstavenie predmetových komisií    Vzorové testy na prijímacie skúšky

Informácie o prijímacích skúškach v školskom roku 2021/2022 (klik →)

Oznam pre uchádzačov o štúdium:

Výsledky prijímacieho konania na študijný odbor 6317 M obchodná akadémia:

Informácia pre uchádzačov a rodičov k výsledkom prijímacieho konania

Výsledky prijímacieho konania - Uchádzači, ktorí splnili kritériá prijímacieho konania k 10.05.2021

Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium

Uchádzači, ktorí nesplnili kritériá prijímacieho konania k 10.05.2021

Výsledky prijímacieho konania na študijný odbor 6330 K bankový pracovník:

Informácia pre uchádzačov a rodičov k výsledkom prijímacieho konania

Výsledky prijímacieho konania - Uchádzači, ktorí splnili kritériá prijímacieho konania k 10.05.2021

Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium

Uchádzači, ktorí nesplnili kritériá prijímacieho konania k 10.05.2021

 

Kritériá prijatia pre študijný odbor 6317 M  obchodná akadémia  

Kritériá prijatia pre študijný odbor 6330 K bankový pracovník (duálny systém vzdelávania)

Kritériá prijatia pre študijný odbor 6317 M 74  obchodná akadémia – bilingválne štúdium (ANJ)

Dodatok ku kritériám-Podmienky prevodu slovného hodnotenia a hodnotenia "absolvoval" na známky

Elektronické odhlasovanie obedov

OZNAM

Na základe Rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR č. 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12. apríla 2021 s účinnosťou od 26. apríla 2021 v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u je dňom 10. mája 2021 v škole obnovená prezenčná výučba žiakov školy.    Z dôvodu konania prijímacích skúšok žiaci nastúpia do školy 11. mája 2021. Usmernenie pre žiakov bolo zaslané do EduPage. Aktuálne usmernenia k otváraniu škôl sú zverejnené na stránke MŠVVaŠ SR.

Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Budova
Hlavný vchod
Budova školy - pohľad z ihriska
Hlavná budova - 1. poschodie
Hlavná budova - 2. poschodie
Prístavba - relaxačný kútik
Prístavba
Študenti školy - akcia "School dance 2015"

Aktivity

Regionálny veľtrh cvičných firiem v Žiari nad Hronom

29.03.2021

Dňa 24. marca sa uskutočnil online 24. Regionálny veľtrh cvičných firiem v Žiari nad Hronom. Zúčastnilo sa ho 32 cvičných firiem z 12-tich škôl z celého Slovenska. Súťažilo sa v troch súťažných disciplínach: Naj logo Naj slogan Naj elektronická prezentácia Prvé dve kategórie boli hodnotené už pred samotným veľtrhom. V kategórii elektronická prezentácia…

INTERNATIONAL VISEGRAD FUND

14.03.2021

INTERNATIONAL VISEGRAD FUND     Napriek nepriaznivej pandemickej  situácii projekt V4 pokračoval  aj v roku 2021. Stretnutia sa uskutočňovali online,  prostredníctvom platformy  MS Teams. Zúčastnili sa ho žiaci V. D triedy s triednou učiteľkou Ing. Darinou Lippaiovou. Tretie stretnutie sa uskutočnilo dňa 26. 1. 2021 - bolo…

Partneri školy

Certifikát kvality

ISIC - preukaz študenta

Zriaďovateľ školy