Biblická olympiáda – školské kolo sa uskutočnilo dňa 20.03..2018

11.04.2018

Biblická olympiáda – školské kolo

 „Kto nepozná Písmo, nepozná Krista.“ / sv. Hieronym/

Písmo sväté je preložené do viac ako 2 600 jazykov. Výzvu spoznať lepšie túto knihu a z nej zvlášť Markovo evanjelium prijalo 15 študentov našej školy. Školské kolo Biblickej

olympiády sa uskutočnilo na našej škole dňa 20. marca 2018. Cieľom súťaže bolo podnietiť žiakov k štúdiu Biblie a  na základe poznania biblických príbehov pochopiť ich

odkaz pre náš každodenný život.

Najviac vedomostí preukázala a prvé miesto získala Natália Kissová z 2.A triedy.

Všetkým ďakujeme za účasť a víťazke blahoželáme.