Deň aktivít na OA - 2022

23.11.2022

Po Imatrikulácii prvákov a Dni študentstva naša škola  18.11.2022 po dlhšom čase znova zorganizovala pre študentov „Deň aktivít“.  Pre 1. ročníky boli pripravené zaujímavé témy ako: „Pripravujeme zodpovednú mládež“, „Zdravie a životný štýl“, „Problémy návykových látok zo zdravotného aspektu“, či „Nie sme tolerantní voči intolerancii“. Lektormi boli: z RUVZ PhDr. Gregová a RNDr. Schnitzerová, z centra CPPPaP Mgr. Šimková, Mgr. Krokavcová, študenti z UPJŠ – Filozofickej fakulty  pod vedením Mgr. Barbierik a z nadácie Slovensko bez drog pán Kováč. 

O lektorov sa postarala Mgr. Pravdová spolu s pedagogickými asistentkami Ing. Žiakovou a PhDr. Haberovou. 

Žiaci 3., 4. a 5. ročníka sa venovali ďalšiemu profesijnému rastu a oboznamovali sa s možnosťami štúdia na vysokých školách, podmienkach prijímacích skúšok a možností zamestnania. 

Prezentácia TUKE - Ekonomická fakulta - Ing. Juhásová 

Prezentácia EUBA - Podnikovo hospodárska fakulta - Ing. R. Potoma, PhD., MBA 

Prezentácia TUKE - Fakulta výrobných technológií - Ing. Fejko, Ing. Kuchta, Ing. Geľatko   

Prezentácia TUKE - Fakulta BERG - prof. Ing. Rosová  

Prezentácia TUKE - Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie - Doc. Ing. Petrík, Ing. Blaško  

Prezentácia TUKE – Stavebná fakulta - Doc. Ing. Harabinová a Ing. Čabala 

Lektorov uviedli Mgr. Opršalová, Ing. Grešová, RNDr. Kravcová, Ing. Múdra, Ing. Valentíková, Ing. Židová 

Akcia bola výborne pripravená a za to veľká vďaka výchovnej poradkyni RNDr. Gregorkovej a p. zástupkyni RNDr. Javnickej.  

 

 

                                                                                                           RNDr. Jana Gregorková, výchovný a kariérny poradca