Súťaž Najlepší podnikateľský plán

02.05.2023

Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice, z poverenia Košického samosprávneho kraja po vynútenej prestávke opäť zorganizovala regionálnu súťaž „Najlepší podnikateľský plán“ .Prehliadka súťažných práce sa konala dňa 26.04.2023  a boli na ňu pozvané stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

Cieľom súťaže je podporovať na školách zavádzanie predmetov zameraných na rozvoj podnikateľského myslenia a tvorbu podnikateľských plánov, rozvíjať tvorivé kompetencie, odborno-teoretické i odborno-praktické schopnosti žiakov, viesť žiakov k samostatnému tvorivému mysleniu a aktívnemu riešeniu úloh.

Súťaž sa konala v priestoroch Obchodnej akadémie na Watsonovej  61 v Košiciach a jej plynulý priebeh zabezpečoval zástupca školy Ing. Richard Hritz v spolupráci s Predmetovou komisiou ekonomiky.

 

 Súťažilo 9 prác -  podnikateľských zámerov z týchto škôl:

Názov súťažnej práce

(v abecednom poradí)

Škola súťažiaceho

Atropolis, s.r.o.

Stredná športová škola , Košice

Bez bordelu, s.r.o.

Obchodná akadémia Watsonova 61, Košice

Breath in & Breath out, s.r.o.

Obchodná akadémia Watsonova 61, Košice

Ensona Ranch, s.r.o.

Stredná odborná škola techniky a remesiel, Kráľovský Chlmec

FreeforFit, s.r.o.

Hotelová akadémia, Košice

Masážne a relaxačné služby LAMAL

Obchodná akadémia, Trebišov

Martina Atelier photography

Obchodná akadémia Rožňava

Music Smell, s.r.o.

Obchodná akadémia Watsonova 61, Košice

YOGA Centrum, s.r.o.

Stredná odborná škola ekonomická, Spišská Nová Ves

 

Súťažné práce aj obhajobu ich elektronickej prezentácie  hodnotila odborná porota v zastúpení :

  • doc. Ing. Anna Bánociová, PhD – TUKE, Ekonomická fakulta
  • Ing. Jana Kolesárová – Slovak Business Agency
  • Mgr. Janette Muránková  - ÚPSVaR Košice
  • Mgr. Ivana Kučerová – Inovačné centrum Košického kraja

Súťažné práce mali veľmi dobrú odbornú úroveň a na vysokej úrovni boli aj vystúpenia žiakov, ktorí svoj podnikateľský zámer predstavovali a obhajovali vo forme elektronickej prezentácie.

Odborná porota sa zhodla na tomto výsledku súťaže:

  1. 1.    miesto

Podnikateľský plán: Martina Atelier photography

Autor: Martina Chnapková z Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava

 

2.miesto

Podnikateľský plán: FreeforFit, s.r.o.

Autor: Silvia Čulková z Hotelovej akadémie, Južná trieda 10, Košice

 

3.miesto

Podnikateľský plán: Atropolis, s.r.o.

Autor: Maroš Chovan zo Strednej športovej školy, Trieda SNP 104, Košice

 

Osobitná cena poroty za originalitu

Podnikateľský plán: Ensona Ranch, s.r.o.

Autor: Sofia Kreškociová zo Strednej odbornej školy techniky a remesiel, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec

 

Pri záverečnom vyhodnotení súťaže a odovzdávaní cien všetkým víťazom zablahoželala a ostatným poďakovala  za aktívnu účasť zástupkyňa z odboru školstva Košického samosprávneho kraja Ing. Henrieta Kubová.