Vyhodnotenie 32. ročníka školského kola olympiády bilingválneho štúdia v anglickom jazyku v školskom roku 2021/2022 na Obchodnej akadémii Watsonova 61 v Košiciach

20.11.2021

Dňa 18. 11. 2021 sa na Obchodnej Akadémii Watsonova 61 v Košiciach uskutočnil 32. ročník olympiády v ANJ pre bilingválne štúdium.

 Zúčastnili sa jej  žiaci prvého až piateho ročníka BS, do súťaže v kategórii 2C1 sa prihlásilo 38 žiakov a šiesti žiaci súťažili v kategórii 2C2-native speakers.

V tomto školskom roku podmienky boli mimoriadne, kvôli pandémii COVID, takže všetky zadania na písomný test, listening, roleplay aj picture story telling boli technicky upravené do online verzie cez platformu TEAMS, čoho sa veľmi spoľahlivo a dynamicky zhostila naša kolegyňa, Mgr. Simona Albertová. 

Súťaž pozostávala z dvoch kôl, písomného so začiatkom o 8.00 h a ústneho so začiatkom o 9.30 h.

Písomné testy preverili u zúčastnených úroveň gramatiky, slovnej zásoby, posluchu s porozumením a čítania s porozumením. Počas písomnej časti sa o organizáciu, dozor, opravu testov a zápis do výsledkovej tabuľky  starali   Mgr.Simona Albertová a Mgr. Edita Madžarová.  V komisii  ústnej časti -roleplay a picture story pracovali Mgr. Zuzana Marcinová, Mgr. Antónia Zubková a Mgr. Lýdia Desiatniková,PhD.

Speaking test bol zameraný na preverenie vyjadrovacích schopností, interakciu žiaka v situačnom dialógu,  tvorivosť a plynulosť rečového prejavu, rozmanitosť slovnej zásoby a používania gramatických štruktúr vo vlastnom príbehu prerozprávanom podľa vizuálnej predlohy. 

19. 11. 2021, počas dňa aktivít pri príležitosti Dňa študentstva, PhDr.  Darina Kováčová na záver vyhodnotila priebeh súťaže, ocenila zodpovedný prístup a veľmi dobrú jazykovú úroveň žiakov a zablahoželala  súťažiacim k dosiahnutým výsledkom.  Vyhodnotenia sa zúčastnili aj p. riaditeľ, Ing. Peter Országh a zástupkyňa riaditeľa RNDr. Mária Javnická.

Ocenenia boli nasledovné:

Kategória 2C 1

 1 .miesto: Radoslav Gajdoš IV.D

 2 .miesto: Gergošová Júlia II.D

 3. miesto: Idesová Marianna IV.E

 4.miesto cena za invenčnosť a kreativitu : Klaudia Zalacková V.E

 

Kategória 2 C 2

1.miesto: Benjamin Bálint II.D

2.miesto: Vivien Bérešová III.E

3.miesto: Lily Emery I.E

 

Výsledkové tabuľky školského kola boli elektronicky spracované a odoslané koordinátorom OK OAJ a KK OAJ. Žiaci boli elektronicky prihlásení do postupových kôl cez elektronickú platformu Edupage.

 Do krajského kola postupuje Radoslav Gajdoš v kategórii 2C1 a do okresného kola Benjamin Bálint v kategórii 2C2.

 V Košiciach, 20. 11. 2021

                                                                                                                                                        PhDr. Darina Kováčová, PK BS     

                                            

Fotodokumentácia