Organizácia školského roku 2019/2020


1. Školský rok 2019/2020 sa začína 1. septembra 2020. Vyučovanie sa začína 02. 09. 2020 o 08.00 h.       

Rozvrh vyučovacích hodín (riadi sa vyhláškou č. 314/2008 Z. z. § 8)

 0. vyučovacia hodina  07.00 - 07.45 h
 1. vyučovacia hodina  07.50 - 08.35 h
 2. vyučovacia hodina  08.40 - 09.25 h Obedňajšia prestávka:
 3. vyučovacia hodina  09.35 - 10.20 h 12.10 - 12.55 h 1. a 5. r.
 4. vyučovacia hodina  10.30 - 11.15 h 13.00 - 13.45 h pre 2., 3. a 4. r.
 5. vyučovacia hodina  11.25 - 12.10 h
 6. vyučovacia hodina  12.15 - 13.00 h

 pre 2., 3. a 4. ročník

 6. vyučovacia hodina  12.55 - 13.40 h  pre 1. a 5. ročník
 7. vyučovacia hodina  13.45 - 14.30 h
 8. vyučovacia hodina  14.35 - 15.20 h

2. Prvý polrok sa končí 29. januára 2021.

3. Klasifikačná porada za prvý polrok bude 26. januára 2021.

4. Druhý polrok sa začína 2. februára 2021.

5. Klasifikačná porada za druhý polrok bude 22. júna 2021.

6. Exkurzie (školské výlety) - najviac 2 vyučovacie dni, a to 24. a 25. 06. 2021.

    Neplánujeme školské výlety na sobotu a nedeľu vzhľadom na rozpočet školy.

    Klasifikáciu uzavrieť 18. júna 2021 do 14.00 h a odovzdať na spracovanie  výpočtovému laboratóriu.

7. Druhý polrok sa končí:                                    30. júna 2021.

8. Štvrťročné hodnotiace porady budú:       24. 11. 2020

                                                                                       20. 04. 2021

9. Deň otvorených dverí:                                    28. 01. 2021.

 

B. 1.     Prázdniny

            1)                  jesenné:          sa začínajú 29. 10. 2020 a končia sa  30. 10. 2020,

                                                              vyučovanie sa začína 02. 11. 2020;

            2)                  vianočné:        sa začínajú 23. 12. 2020 a končia sa 07. 01. 2021,

                                                              vyučovanie sa začína 08. 01. 2021;

            3)                  polročné:        sú  01. 02. 2021;

                                                              vyučovanie sa začne 04. 02. 2021;

            4)                  jarné:                trvajú týždeň: 22. 02.  – 26. 02. 2021,

                                                              vyučovanie sa začne 09. 03. 2020;

            5)                  veľkonočné:   sa začínajú 01. 04. 2021 a končia sa 06. 04. 2021;

                                                              vyučovanie sa začne 07. 04. 2021;

            6)                  letné:                sa začínajú 01. 07. 2021 a končia sa 31. 08. 2021;

                                                              vyučovanie sa začína 02. 09. 2021.

 

B. 2.     Prihlasovanie žiakov na štúdium

            Prijímacie konanie do 1. ročníka SŠ sa riadi § 62 - § 71 školského zákona.

            Presné termíny prijímacích skúšok v školskom roku 2020/2021 pre školský rok 2021/2022 oznámi v priebehu školského

            roka OŠ OÚ Košice 

B. 3.     Ukončenie štúdia na stredných školách

stanovuje § 72 - § 93 školského zákona a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách.

Harmonogram externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (PFIČ) stanoví Ministerstvo školstva SR.

Termín externej časti mat. skúšky zo SJL:              16. 03. 2021

Termín externej časti mat. skúšky z ANJ, NEJ:      17. 03. 2021

Termín externej časti mat. skúšky z MAT:               18. 03. 2021

Termín praktickej časti odbornej zložky:                 05. – 06. 05. 2021

Termín ústnej formy internej časti:                           17. – 21. 05. 2021

Klasifikačná porada pre maturujúce triedy:            04. 05. 2021

Akademický týždeň pre maturantov začína:            10. 05. 2021

Rozlúčka s maturantmi:                                                  07. 05. 2021

Termín ústnej formy internej časti mat. skúšky

zo SJL – IV. D a IV. E                                                           24. - 25. 06. 2021

 

B. 4.     Športové dni

Podľa pedagogicko-organizačných pokynov je potrebné aktivizovať záujmovú telovýchovnú a športovú činnosť detí a mládeže na školách.

Účelové cvičenie     pre 1. ročník (1.)           september 2020                                   pre 2. ročník (3.)          september 2020

Účelové cvičenie     pre 1. ročník (2.)           máj 2021                                               pre 2. ročník (4.)          máj 2021

Kurz na ochranu života a zdravia                 september 2020

Lyžiarsky výcvik                                               január - február 2021

Letný telovýchovný výcvik                            máj 2020       

Medzitriedne súťaže, školské súťaže organizovať v priebehu roka. Víťazné družstvo odmeniť – zahrnúť do plánu Rodičovskej rady.

Záujmové krúžky viesť podľa záujmu žiakov a podmienok školy.

 

B. 5.     Prax žiakov

Ročník

Termín

štvrtý

02. 11. – 13. 11. 2020

tretí

17. 05. – 28. 05. 2021

 

Termíny triednych združení rodičov:

22. 09. 2020                           17.00 h - len pre I. ročník

24. 11. 2020                          17.00 h; 17.15-18.00 h konzultácie so vš. vyučujúcimi

19. 01. 2021                           17.00 h; 17.15-18.00 h konzultácie so vš. vyučujúcimi

20. 04. 2021                           17.00 h; 17.15-18.00 h konzultácie so vš. vyučujúcimi

16. 06. 2020                           17.00 h; 17.15-18.00 h konzultácie so vš. vyučujúcimi

Konzultačný deň: utorok  - individuálne po dohode s vyučujúcim.