Organizácia školského roku 2022/2023


1. Školský rok 2022/2023 sa začína 1. septembra 2022. Vyučovanie sa začína 05. 09. 2022 o 08.00 h.       

Rozvrh vyučovacích hodín (riadi sa vyhláškou č. 314/2008 Z. z. § 8)

 0. vyučovacia hodina  07.00 - 07.45 h
 1. vyučovacia hodina  07.50 - 08.35 h
 2. vyučovacia hodina  08.40 - 09.25 h Obedňajšia prestávka:
 3. vyučovacia hodina  09.35 - 10.20 h 12.10 - 12.40 h 1. a 2. r.
 4. vyučovacia hodina  10.30 - 11.15 h 13.00 - 13.30 h pre 3., a 5. r.
 5. vyučovacia hodina  11.25 - 12.10 h
 6. vyučovacia hodina  12.15 - 13.00 h

 pre 3., 4. a 5. ročník

 6. vyučovacia hodina  12.40 - 13.25 h  pre 1. a 2. ročník
 7. vyučovacia hodina  13.30 - 14.15 h
 8. vyučovacia hodina  14.20 - 15.05 h

2. Prvý polrok sa končí 31. januára 2023 (utorok).

3. Klasifikačná porada za prvý polrok bude 24. januára 2023.

4. Druhý polrok sa začína 1. februára 2023 (streda).

5. Klasifikačná porada pre maturujúce triedy bude 05. mája 2023.

6. Klasifikačná porada za druhý polrok bude 21. júna 2023.

7. Exkurzie (školské výlety) - najviac 2 vyučovacie dni, a to 22. a 23. 06. 2023.

    Neplánujeme školské výlety na sobotu a nedeľu vzhľadom na rozpočet školy.

    Klasifikáciu uzavrieť 19. júna 2023 do 14.00 h a odovzdať na spracovanie  výpočtovému laboratóriu.

8. Druhý polrok sa končí:                                    30. júna 2023 (piatok).

9. Štvrťročné hodnotiace porady budú:       22. 11. 2022

                                                                                       25. 04. 2023

10. Deň otvorených dverí:                                     01. 02. 2023.

 

B. 1.     Prázdniny

            1)                  jesenné:          sa začínajú 28. 10. 2022 a končia sa  31. 10. 2022,

                                                              vyučovanie sa začína 02. 11. 2022 (streda);

            2)                  vianočné:        sa začínajú 23. 12. 2022 a končia sa 07. 01. 2023,

                                                              vyučovanie sa začína 9. 01. 2023 (pondelok);

            3)                  jarné:                trvajú týždeň: 06. 03.  – 10. 03. 2023,

                                                              vyučovanie sa začne 13. 03. 2023 (pondelok);

            4)                  veľkonočné:   sa začínajú 06. 04. 2023 a končia sa 11. 04. 2023;

                                                              vyučovanie sa začne 12. 04. 2023 (streda);

            5)                  letné:                sa začínajú 01. 07. 2023 a končia sa 31. 08. 2023;

                                                              vyučovanie sa začína 04. 09. 2023 (pondelok).

 

B. 2.     Prihlasovanie žiakov na štúdium

            Prijímacie konanie do 1. ročníka SŠ sa riadi § 62 - § 71 školského zákona. Pre školský rok 2023/2024 budú prijímacie skúšky takto:

6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdiumdenné päťročné štúdium

           1. termín:                                                                 02. 05. 2023 

           2. termín:                                                                 11. 05. 2023         

6317 M obchodná akadémiadenné štvorročné štúdium

           1. termín:                                                                 04. 05. 2023 

           2. termín:                                                                 09. 05. 2023 

B. 3.     Ukončenie štúdia na stredných školách

stanovuje § 72 - § 93 školského zákona a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách.

Harmonogram externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (PFIČ) stanoví Ministerstvo školstva SR.

Termín externej časti mat. skúšky zo SJL:              14. 03. 2023

Termín externej časti mat. skúšky z ANJ, NEJ:      15. 03. 2023

Termín externej časti mat. skúšky z MAT:               16. 03. 2023

Termín praktickej časti odbornej zložky:                 09. – 11. 05. 2023

Termín ústnej formy internej časti:                           22. – 26. 05. 2023

Klasifikačná porada pre maturujúce triedy:            05. 05. 2023

Akademický týždeň pre maturantov začína:            15. 05. 2023

Rozlúčka s maturantmi:                                                  12. 05. 2023

Termín ústnej formy internej časti mat. skúšky

zo SJL – IV. D a IV. E                                                           26. - 27. 06. 2023

 

B. 4.     Športové dni

Podľa pedagogicko-organizačných pokynov je potrebné aktivizovať záujmovú telovýchovnú a športovú činnosť detí a mládeže na školách.

Účelové cvičenie     pre 1. ročník (1.)           september 2022                                   pre 2. ročník (3.)          september 2022

Účelové cvičenie     pre 1. ročník (2.)           máj 2023                                               pre 2. ročník (4.)          máj 2023

Kurz na ochranu života a zdravia                 september 2022

Letný telovýchovný výcvik                            máj 2023       

Medzitriedne súťaže, školské súťaže organizovať v priebehu roka. Víťazné družstvo odmeniť – zahrnúť do plánu Rodičovskej rady.

Záujmové krúžky viesť podľa záujmu žiakov a podmienok školy.

 

B. 5.     Prax žiakov

Ročník

Termín

štvrtý

07. 09. – 21. 09. 2022

tretí

22. 05. – 02. 06. 2023

 

Termíny triednych združení rodičov:

20. 09. 2022                           17.00 h

22. 11. 2022                          17.00 h; 17.15-18.00 h konzultácie so vš. vyučujúcimi

17. 01. 2023                           17.00 h; 17.15-18.00 h konzultácie so vš. vyučujúcimi

25. 04. 2023                           17.00 h; 17.15-18.00 h konzultácie so vš. vyučujúcimi

Konzultačný deň: utorok  - individuálne po dohode s vyučujúcim.