Obchodná akadémia, Watsonova 61, 040 01 Košice v šk. r. 2018/2019 otvára tieto študijné odbory


Denné štúdium:

  • Študijný odbor 6317 M  obchodná akadémia
  • Študijný odbor 6317 M 74  obchodná akadémia – bilingválne štúdium (anglický jazyk)

Študijný odbor 6317 M  obchodná akadémia - 4 ročné štúdium určené pre žiakov základných škôl

Prijímacie skúšky na školský rok 2018/2019 sa konali v termíne 14. a 17. mája 2018.

Výsledky prijímacích skúšok:

Zoznam uchádzačov prijatých a zapísaných bez prijímacej skúšky

Zoznam uchádzačov prijatých na základe kritérií a pozvaných na zápis

Zoznam uchádzačov, ktorí vyhoveli kritériám prijímacích skúšok a neboli prijatí pre nedostatok miesta

Zoznam uchádzačov, ktorí nevyhoveli kritériám prijímacích skúšok a neboli prijatí na štúdium

Zápisnica zo zasadnutia prijímacej komisie

Plánovaný počet

prijatých žiakov

Termín podania prihlášky

Termín konania prijímacích skúšok

Prijímacie skúšky

OA

48

10. 04. 2018

20. 04. 2018

14. 05. 2018 a

17. 05. 2018

SJL - MAT

    

Študijný odbor 6317 M 74  obchodná akadémia – bilingválne štúdium (anglický jazyk) - 5 ročné štúdium určené pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl

Prijímacie skúšky na školský rok 2018/2019 sa konali v termíne 10. apríla 2018.  

Výsledky prijímacích skúšok:

Zoznam uchádzačov prijatých na základe kritérií a pozvaných na zápis

Zoznam uchádzačov, ktorí vyhoveli kritériám prijímacích skúšok a neboli prijatí pre nedostatok miesta

Zoznam uchádzačov, ktorí nevyhoveli kritériám prijímacích skúšok a neboli prijatí na štúdium

Zápisnica zo zasadnutia prijímacej komisie

Plánovaný počet

prijatých žiakov

Termín podania prihlášky

Termín konania prijímacích skúšok

Prijímacie skúšky

OA

48

20. 02. 2018

28. 02. 2018

10. 04. 2018

SJL – MAT - ANJ