Školský psychológ


Na našej škole pôsobí ako školská psychologička

PhDr. Katarína Badaničová

Čo školský psychológ robí?

 Školský psychológ poskytuje poradenské služby žiakom, ich zákonným zástupcom a učiteľom v oblasti výchovy, vzdelávania a osobnostného rozvoja.

Školský psychológ realizuje skupinové a individuálne aktivity na zlepšenie sociálnej klímy v triede, dobré začlenenie žiakov do kolektívu, zlepšovanie sociálnych zručností a komunikačných schopností a na efektívne riešenie problémov žiakov pri učení, prežívaní a správaní. Školský psychológ môže pomôcť aj pri prekonávaní osobných ťažkostí vo vzťahoch priamo nesúvisiacich so školou, či v kríze.

V akých situáciách sa naňho môžete obrátiť?

študenti:

 • študijných ťažkostiach (zhoršený prospech, problémy s koncentráciou, motiváciou, spôsobom učenia sa – v škole i doma,..)
 • adaptačných ťažkostiach (problém zvyknúť si na nové školské prostredie alebo iné zmeny v živote,..)
 • vzťahových  ťažkostiach (priatelia, partner, rodičia, učitelia, spolužiaci,..)
 • otázkach osobnostného rastu (sebarozvoj, sebaspoznávanie, sebavedomie, sebaprezentácia..)
 • akýchkoľvek špecifických ťažkostiach a problémoch (zmeny nálad a prežívania, zvládanie stresu a záťaže,..)

 

rodičia:

 • máte možnosť obrátiť sa v prípade potreby konzultácie výchovných či vzdelávacích obtiaží vašich detí, ako aj v prípade potreby poradenstva vo vašich osobných problémoch a ťažkostiach

 Školský psychológ spolupracuje s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie s kontaktným poradenským psychológom. Psychologická diagnostika sa na škole nevykonáva.

Školský psychológ je viazaný mlčanlivosťou a profesijným etickým kódexom.

V prípade záujmu ma neváhajte kontaktovať:

Kontakt: 055/ 63 332 53, kl. 112

E-mail:

Pracovňa psychológa je v kabinete výchovného poradcu (1. posch. Hlavná budova - dvere č. B110)

Psychológ na škole pôsobí v tieto dni:

 • Utorok: 9.00h- 15.00h
 • Štvrtok: 7.00h - 13.00h

Dodatočné užitočné linky:

 • Linka detskej dôvery (telefonické poradenstvo):  www.linkadeti.sk
 • Linka detskej istoty (telefonické poradenstvo): www.ldi.sk
 • IPcko (poradenstvo cez chat): ipcko.upside.sk
 • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Karpatská  8, Košice: www.kpppke.eu
 • Fenestra (pomoc ženám a deťom na ktorých je páchané násilie):  www.fenestra.sk