"Podnikanie študentov v Európe" - projekt Erasmus+


KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices

Strategic Partnerships for Schools Only

 

Erasmus+, Kľúčová akcia 2: Strategické partnerstvá

Názov projektu: Student Entrepreneurship in Europe (Podnikanie študentov v Európe)

Obdobie realizácie: 01. 09. 2015 - 01. 09. 2017

Internetová stránka projektu ← klik

Koordinátor projektu:

EDUCA Pardubice – Střední odborná škola, s.r.o., Sokolovská 150, 533 54 Rybitví, Česká republika, http://www.educapardubice.cz

Partner č.1:

BHAK Amstetten, Stefan-Fadinger-Straße 36, Amstetten,  Rakúsko, www.hakamstetten.ac.at

Partner č.2:

Kungshögaskolan, Gymnasievägen 1, Mjölby, Švédsko, http://www.mjolby.se/gymnasium/gymnasium.html

Partner č. 3:

Institut de l'Ebre, Av. Colom, 34-42, Tortosa , ES51 – Cataluña, Španielsko, Insebre@insebre.com

Partner č. 4:

Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice, Slovenská republika, http://www.oake.sk

POPIS PROJEKTU

Študenti:

 • rozvíjajú zručnosti a vedomosti pre začatie obchodovania v krajinách EU
 • rozvíjajú jazykové a digitálne zručnosti
 • rozvíjajú nízke povedomie pracovných požiadaviek a príležitostí  pre podnikanie v EU

ŠTRUKTÚRA PROJEKTU

 1. Špecifiká pri začiatkoch v podnikaní v partnerských krajinách (vrátane záväzkov firiem voči štátu v partnerských krajinách)
 2. Sociálne podnikanie v partnerských krajinách
 3. Pracovný trh v EU
 4. SWOT analýza firiem a študentských firiem
 5. Vzájomné obchodovanie (nákup, predaj medzi študentskými firmami)

METODOLÓGIA

 • Prezentácie študentov
 • Medzinárodné pracovné skupiny
 • Aktívna účasť (zapojenie sa ) študentov s dôrazom na vytvorenie kontaktov spolupráce (zorganizovanie workshopov na SWOT analýzu, veľtrhov CF počas krátkych mobilít)

ŠTUDENTI zapojení v projekte:

 • pracujú na čiastkových témach a pripravia materiály pre krátkodobé mobility
 • pripravia projektový výstup – „Obchodný sprievodca v Európe“
 • zorganizujú workshop a veľtrh – Predajný veľtrh
 • zdokonalia si svoje IKT zručnosti
 • pripravujú prezentácie v programe Microsoft PowerPoint
 • zúčastnia sa diseminačných projektových aktivít – Facebook, Twitter, Youtube

HLAVNÝ VÝSTUP = the Business Guide to Europe

Má mať dve časti: praktickú a teoretickú časť. Obsah vytvárajú študenti na národných úrovniach, tento materiál budú prezentovať na svojich mobilitách – stretnutiach, na ktoré si pripravia projektové výstupy.


1. stretnutie v Pardubiciach, Česká republika

2. stretnutie v Amstetten, Rakúsko (program stretnutia, foto)

3. stretnutie v Kungshögaskolan Mjölby, Švédsko (foto)

4. stretnutie v Košiciach, Slovenská republika (foto)

5. stretnutie v Tortose, Španielsko (foto, video, info k videu )

6. stretnutie v Pardubiciach, Česká republika