Projekt Peer Pyramída


Obdobie realizácie: 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

Garant projektu: RNDr. Jana Gregorková

prostriedky poskytol: 

  • Cieľ projektu: Inovovať, podporiť a vylepšiť systém rovesníckej prevencie v praxi stredných škôl.


Úlohy:

1. Aktivizácia, podpora a ďalšie vzdelávanie vyškolených rovesníckych aktivistov v primárnej prevencii závislostí a vybraných javov sociálnej patológie.

2. Svojpomocné „pyramídové“ rozširovanie siete rovesníkov v podmienkach strednej školy.

3. Podpora práce triedneho učiteľa a jeho zapojenie do procesu prevenčnej práce.